آب مهمترین مایه حیات و آبادانی است. این ماده سرآغاز حیات و جز اصلی تمام موجودات زنده است. دانش آموزان با نفوذ پذیری خاک های مختلف آشنا شدند. سرعت نفوذ آب در خاک های گوناگون متفاوت است. هر چه ذرات تشکیل دهنده ی خاک ریزتر، فشرده تر و فضای بین ذرات خاک کوچکتر باشد،آب با سرعت کمتری در خاک نفوذ می کند…