در نقشه های متفاوت دانش آموزان بصورت علمی با خصوصیات جغرافیایی محیط زندگی خود آشنا می شوند…