قابل توجه اولیای محترم

پارچه لباس فرم دانش آموزان از تاریخ 22 تیر 98 آماده تحویل می باشد.

لطفا به واحد اداری مراجعه فرمایید.