1- مشق فعالیت اجتماعی با شرکت در انتخابات دانش آموزی

2- تبلیغات چشم نواز با وعده های انتخاباتی