زمانی که مقداری گل خاک رس در اختیار اغلب کودکان نوپا قرار می دهیم، به طور غریزی آن ها در پی کشف خاصیت نرمی و انعطاف پذیری آن بر می آیند.
و سعی می کنند این کار را با فشار توسط نوک انگشتان و ضربه زدن و فشرده کردن گل انجام دهند.
در واقع هر زمانی که آن ها با گل بازی می کنند گل خاک رس هم واکنش و پاسخی برای آن ها در پی دارد.
این تغییرات و واکنش ها شاید برای افراد بزرگسال بی معنی به نظر برسد.
اما در کودکان جذابیت و شگفتی خاصی را ایجاد می کند و کودکان به طور طبیعی مجذوب آن می شوند و با انگیزه و قدرت در پی تجربه برمی آیند.
آموزش سفال برای کودکان در واقع فراتر از آموزش صرف است.
به آن ها در افزایش اعتماد به نفس و بهبود مهارت های حرکتی کمک بسیار زیادی می کند.