برگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه و آموزش نماز در پایه چهارم