دانش آموزان کلاس چهارم از مرکز معاینه فنی واسقاط پوررستگار بازدیدنمودند . دراین بازدید دانش آموزان بانحوه ی معاینه ی فنی خودروهای سبک وسنگین آشنا شدند. ومراحل اسقاط خودروهای فرسوده رابررسی ومشاهده نمودند…