بازدید مدیرکل محترم  آموزش و پرورش استان گیلان جناب آقای دکتر جهان آرا و هیئت همراه