لبخندها و لحظه های بودن در کنار بچه ها فقط بخش کاری زندگی نیست ، بخش زیبای زندگی است .