نفرات برتر:

اول:رادین حسینی

دوم:آران کرد نژاد

سوم: آرتین هاشم فرد