تشریح چشم گاو برای مشاهده عینی لایه های داخلی و بیرونی دستگاه چشم. مشاهده عینی لایه های جلویی دستگاه چشم: (قرنیه، مایع،زلالیه،عنبیه، مردمک(سوراخ وسط عنبیه و عدسی) و لایه های پشت دستگاه چشم: صلبیه،مشیمیه،شبکیه. و آشنایی با وظیفه هر عضو را مشاهده کردند…