دانش آموزان پس از قالب گیری با مخلوط گچ و آب مجسمه هایی ساختند تا با نوع تشکیل فسیل ها آشنا شده و شباهت های نمونه گچی را با نمونه اصلی مشاهده کنند…