فرزندم فراموش نکن که همیشه در زندگی شما،پاک کنی وجود ندارد که بتواند اشتباهات شمارا پاک کند،باید یاد بگیری زمانی که چیزی را نوشتی،همیشه نمی توانی آن را پاک کنی .پس با احتیاط و دقّت فراوان قدم بردار.یاد و نام خدا ،شما را در تمام کارها  یاری می کند.هیچ وقت دست از تلاش برندار.خداوند درست بعد از لحظه ای است  که می  خواهی  دست برداری.