موضوع جلسه:

1- گزارش عملکرد انجمن در سال تحصیلی گذشته

2-انتخابات اعضای انجمن برای سال تحصیلی جاری

3-گزارش عملکرد یک ماهه مدرسه توسط مدیریت دبستان