آلبرت اینشتین:

هنر والای آموزگاری این است که خرسندی از بیان خلاق و دانش را بیدار کند.

آلبرت اینشتین:

آموزش آن چیزی است که فرد پس از فراموشی آنچه در مدرسه آموخته. به یاد می آورد.

آنتونی جی دی آنجلو:

اشتیاقتان برای یادگیری را توسعه دهید، تا هرگز در راه رشد  و تعالی متوقف نشوید.

ماریان ایدلمان:

آموزش و پرورش ابزاری برای بهبود زندگی دیگران و برای بر جای گذاشتن اثری روی جامعه ات و جهان بهتر از آنچه ساخته ای است.

پلو تارخ:

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی یابد.

کنت نربرن:

اندازه واقعی آموزش یافتگی تو آن چیزی نیست که می دانی بلکه این است که چطور دانسته هایت را با دیگران سهیم شوی.