حضورفعال دانش آموزان علم آفرین در مرحله استانی جشنواره جابربن حیان