ضمن تشکر و قدردانی از تمام دانش آموزان فعال پرتلاش شرکت کننده در جشنواره جابربن حیان، دانش آموزان راه یافته به مرحله استانی :