به منظور درک عینی و ملموس مبحث با اهمیت مخلوط ها و جدا سازی آن ها از کتاب علوم پایه چهارم، مراحل آماده سازی سالاد ماکارونی در کلاس درس با همکاری دانش آموزان انجام گرفت و سپس به صورت مکاشفه ای مراحل جداسازی مخلوط غیر یکنواخت در کلاس تدریس شد…