اطّلاعات انسان ها در مورد اعماق زمین نسبت به دریاها و فضا به علل مختلف کم تر است . از جمله این علل می توان به زیاد بودن دما و فشار در اعماق زمین اشاره کرد که کار را برای انسان ها برای کندن سنگ های زمین و سفر واقعی غیر ممکن ساخته است. پوسته نازک ترین و سطحی ترین لایه ی زمین است . پوسته ی زمین را می توان به پوسته ی آهکی تخم مرغ تشبیه کرد.  تخم مرغ هم مانند زمین از سه قسمت پوسته، گوشته (سفیده) و هسته (زرده) تشکیل شده است.