فعالیت کلاسی دانش آموزان پایه اول علم آفرین، در مبحث طراحی، تولید و کاربرد آمورزشی.