در این آزمایش دانش آموزان عزیز با ساخت کوه آتشفشان و شعله ور کردن آمونیوم دی کرومات در دهانه ی کوه آتشفشان به مدل سازی مواد مذاب آتشفشانی و بخارهای سمی آن پرداختند تا با کوه آتشفشان و فواید و مخاطرات کوه های آتشفشانی فعال بیشتر آشنا شوند.