بررسی سنگ های رسوبی و مطالعه فسیل های یافت شده در لابه لای این سنگها امکان بررسی گذشته زمین را فراهم میکند . ایجاد انگیزه  گشتی کوتاه در پارک ، جستجو در لا به لای گل و خاک باغچه با هدف بررسی موجوداتی که در این منطقه اب و هوایی زندگی می کنند …