دانش آموزان پایه ششم خزر با تلفیق درس علوم و ریاضی با نیروهای وارد بر هواپیما و نحوه ی بیان مختصات حرکت آن آشنا شدند. در این درس معلم نقش مهماندار و دانش آموزان نقش خلبان را برعهده داشتند.