مطمئنم اگر از صد نفر بپرسید که چرا باید به مدرسه برویم ،صدو یک نفرشان جواب می دهند.برای اینکه درس بخوانیم ( حالا کاری نداریم که هشتاد و نه نفرشان خیلی هم کشته و مرده ی درس خواندن نیستند) حالا اگر آدم از بچه پول دار ها باشد که بهترین معلم ها بیایند توی خانه ،همانطور که آب توت فرنگی  اش را می خورد به او درس بدهند چه؟ یا اگر نابغه باشد و از سه سالگی بتواند فاصله ی زمین تا مریخ را ضرب در قطر کوه دماوند کند ، آن وقت اصلا لازم نیست به مدرسه برود ،نه؟

اگر اصلا طرح مدرسه ی مجازی اجرا شود و شما صبح به صبح توی خانه بنشینید پای رایانه و از معلم مجازی در فضایی پر از کارتون و بازی ، در حال پفک خوردن درس بگیرید و همان جا هم امتحان بدهید چه؟ آن وقت مدرسه را بی خیال  می شوید؟

من فکر می کنم مدرسه چیزی بیش تر از این هاست.یک جای عجیب برای تمرین زندگی کردن توی دنیا… که هم رفاقت و ساندویچ شریکی دارد هم دعوا و بچه  پر روهای از خود راضی زورگو!

بازی و ساندویج شریکی  هم  همانقدر کیف دارد  که یکی از بچه های زورگو را سرجایش بنشانی و از حق خودت و دیگران دفاع کنی.

یا مثلا وقتی دوست صمیم ات قهر می کند و انگار دنیا به آخر می رسد … و فردایش یک نامه ی یک کلمه ای لای کتابت پیدا می شود که :«ببخشید»! با دو – سه تا برچسب کارتونی نو …این جور وقت ها آدم مدرسه را با هیچ چیز توی دنیا عوض نمی کند .وقتی معلم به بچه ها می گوید: « دوستتان پیشرفت چشمگیری داشته ،برایش کف بزنید!» و فقط خودتو ومعلم می دانید که پنج گرفته ای ،چهار و نیم نمره بیش تر از دفعه قبل! و معلم یک جوری مهربان و شاد تو را نگاه کند که حس کنی توی دلت یک کهکشان درسته روشن شده است.

فکر کنم اگر از یک طرف دیگر به موضوع نگاه کنی ،می بینی آدم فقط توی مدرسه است که یاد میگیرد دنیا تنها از قرمه سبزی مامان پز و شیرو شکلات نساخته اند و البته همه چیز هم به تلخی زهر مار یا ترسناکی تنهایی روبه روی غول ها جنگیدن نیست.آدم یاد می گیرد کی باید بجنگد ،کی باید کوتاه بیاید .یاد می گیرد کاری را که لازم است ،هر طور شده انجام دهد.حتی اگر خیلی خسته و بی حوصله باشد و بیش از همه ی این ها فرصت شناختن آدم های متفاوت را پیدا  می کند تا بتواند آن ها را درک کند و حتی شاید دوست داشته باشد!

به خاطر این جور چیز هاست که هیچ چیزی توی دنیا جای مدرسه را نمی گیرد ، حتی اگر گاهی وقت ها سخت بگذرد و آدم دلش برای تابستان و تعطیلی تنگ شود.