دوم دانش

دوم دانش

 آموزش به روش اکتشافی

«خرید و فروش  با ابزار سکه برای آموزش اعداد سه رقمی»