سوم کوشا

سوم کوشا

یک روز مفرح و به یاد ماندنی در سینمای کوشا

« پسران گل کوشا پیروز و شاد باشید.»