اطلاعیه

اطلاعیه

دومین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر اخوین

پنجشنبه مورخ 96/11/5 ساعت 12 در دبستان علم آفرین برگزار می گردد.