تعطیلی مدارس

تعطیلی مدارس

با توجه به برودت شدید هوا و بارش برف درشهر رشت مدارس شیفت صبح مقطع ابتدایی ،یکشنبه مورخ96/11/8 تعطیل می باشد.