اطلاعیه

اطلاعیه

به علت سرمای شدید و یخبندان مدارس شیفت صبح رشت ، سه شنبه 96/11/10  با یک ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.