چهارم دماوند

چهارم دماوند

دانش آموزان چهارم دماوند از طریق مشاهده و لمس  با انواع سنگهای آذرین ، دگرگونی ، رسوبی  آشنا شدند.