چهارم دماوند

چهارم دماوند

آزمایش جسم یکسان

  سرعت انتقال گرما بر روی اجسام مختلف و آب شدن شکلات ،انتقال گرما « جذب نور خورشید» در حالت مختلف