صدا و سیما

صدا و سیما

حضور دانش آموزان سوم علم آفرین در برنامه کودک شبکه باران

زمان پخش برنامه یکشنبه 15 بهمن  9صبح و3 بعدازظهر