چهارم دماوند

چهارم دماوند

پخش فیلم آموزشی در کلاس علوم (فصل آسمان در شب)

محتوای فیلم در مورد تشکیل منظومه شمسی و عواملی که باعث شد جهان هستی وجود داشته باشد و این که چگونه زمین و بقیه سیارات تشکیل شده است.