مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

سومین جلسه آموزش خانواده با موضوع فرزند پروری

                  مدرس جناب آقای دکتر اخوین

پنجشنبه مورخ 96/11/19 ساعت 12 در دبستان علم آفرین برگزار می گردد.