پنجم

پنجم

آموزش درس علوم مبحث اتصالات« پیچ ها » با حضور جناب مهندس یاسمن مدیریت دبستان