بازدید علمی

بازدید علمی

بازدید علمی دانش آموزان پایه سوم و چهارم دماوند از کارخانه اشی مشی