جلسه« اصلاحیه»

جلسه دیدار اولیا و معلم مربوطه به تفکیک کلاس ها