بازدید از هنرستان کشاورزی

بازدید از هنرستان کشاورزی

بازدید چهارم البرز و ششمی ها از هنرستان کشاورزی جنت