بازدید از هنرستان کشاورزی

بازدید از هنرستان کشاورزی

بازدید کلاس دومی ها از گلخانه هنرستان کشاورزی جنت