روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

تجلیل از پرسنل دبستان علم آفرین با حضور ریاست محترم شورای شهر جناب آقای دکتر  علوی و هیئت همراه