اردو تفریحی دانش آموزان

اردو تفریحی دانش آموزان

اردو تفریحی دانش آموزان دوره دوم در اردوگاه گل آور بندر انزلی