بازدید علمی

بازدید علمی

بازید کلاس دومی ها  از کارخانه شیر سرگل