اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی

اردوی تفریحی دانش آموزان دوم دانا  و سومی ها در باغ امپراطور