لگو آموزشی

لگو آموزشی
کلاس هاي لگوي آموزشي بر اساس فلسفه آموزش همگام با ساخت طراحي شده اند. کلیه طرح درس های لگو در مقاطع مختلف آموزشی بر اساس الگوی آموزشی چرخه C معروف به C Cycle مدون می شود که شامل 4 مرحله زیر می باشد :


   1.      مرحله ارتباط ( connect ): در آغاز هر بحث اولين مرحله‌اي كه مربي بايد آن را به دقت اجرا كند ، مرحله ارتباط مي‌باشد . به اين ترتيب كه مربي با طرح سؤالاتي پيوندي ميان موضوع مورد بحث با يك دانسته قبلي در ذهن دانش‌آموزان ايجاد كند، چرا كه آموزش زماني به حد ايده آل خود مي‌رسد كه دانش‌آموزان بتوانند يك تجربه جديد را به يك دانسته قديمي در ذهنشان ارتباط بدهند .

   2.      مرحله ساخت ( construct ): در اين مرحله دانش آموزان بايد بتوانند با توجه به مطلب ارائه شده و نياز كلاس ، مدل هاي فيزيکي را كه در دنياي اطراف خود مي بينند، بسازند.اين مرحله بايد پله پله در يک فضاي کنترل شده طي شود تا بتوان مراحل ساخت را در ذهن دانش آموزان حک نمود .

   3.      مرحله تحليل و بررسي ( contemplate ): در اين مرحله ساخته‌های دانش‌آموزان توسط خودشان و با نظارت مربي مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد و فهم بچه‌ها درباره عوامل مختلف ساخته شده توسط خود آنها عميق تر خواهد شد در ضمن ساخته‌های دانش‌آموزان بايد مورد مقايسه قرار گيرد و نقاط قوت و ضعف هريك مشخص و پررنگ شود.

   4.      مرحله ادامه ( continue ): پس از مرحله تحليل و بررسي شوق براي دانستن بيشتر به صورت طبيعي در دانش آموزان وجود دارد . در اين مرحله مربي با جريان دادن به اين انگيزه و طرح سؤالات و ايجاد چالش های جديد دانش آموزان را براي مرحله بعدی در جلسه آينده آماده مي‌نمايد .