دانش آموزان با کشیدن الگو روی کاغذ و انتقال آن به پارچه نمدی و دوخت پارچه، جامدادی نمدی می سازند…