دریا

ترانه از پرویز فکرآزاد

دریا تی چومه مانسانه آرامه جانه
هرچی کی توفانی‌یم ببه بازم مهربانه
دریا تی چومه مانسانه آرامه جانه
هرچی کی توفانی‌یم ببه بازم مهربانه

تویی دریا، دریا تویی
تویی دریا، دریا تویی
همیشه جوانی
نوا مرا غرقا کودن
نوا مرا غرقا کودن
تی چومه میانی

تی واستی من کرجی‌یا نیشینم
تر و دریایا ایجایی دینم
تی واستی من کرجی‌یا نیشینم
تر و دریایا ایجایی دینم

تلس بوکوده می چومان تی تاسیانی
تلس بوکوده می چومان تی تاسیانی
واهیلا کودی دریا کولانا تی قَصه خانی( تکرار 4 بار)

کرجی‌بان! کرجی‌یا اوسان
می یارا مرا فارسان
تا دریا قرار بیگیره
سامان بیگیره

کرجی‌بان! کرجی‌یا اوسان
می یارا مرا فارسان
تا دریا قرار بیگیره
سامان بیگیره