در این فعالیت دانش آموزان در ابتدا مساحت یکی از موزائیک های کف کلاس را اندازه گرفتند. سپس آن را با مکعب های کوئیزنر که هریک از اضلاع آن یک دسی متر است پوشاندند و توانستند نحوه ی تبدیل سانتی متر مربع به دسی متر مربع را به صورت عملی بیاموزند و آن را به سایر تبدیلات سطح تعمیم دهند. و با کنار هم قرار دادن قسمت های برش خورده از دایره شکلی شبیه چهارضلعی را ساختند . گروهی چهارضلعی را مستطیل و گروهی دیگر متوازی الاضلاع تشخیص دادند.
در این تدریس آنان دریافتند که شعاع دایره همان عرض مستطیل یا همان ارتفاع متوازی الاضلاع است و دور تادور دایره ( محیط) در طول های مستطیل یا همان قاعده ی متوازی الاضلاع قرار دارد.
مساحت چهارضلعی به دست آمده با مساحت دایره برابر است .
در جمع بندی نهایی داشتیم :
مساحت دایره = محیط نیم دایره × شعاع
مساحت دایره = شعاع × شعاع × ۳/۱۴