مساحت و محیط دو مفهوم ریاضی است که بسیاری از ما از گذشته تا به امروز، آن را با هم اشتباه می گیریم.

محیط یا پیرامون به خط و مسیری می گویند که یک سطح را در میان خود  می گیرد.