بازدید ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه2رشت و معاونت آموزش ابتدایی وکارشناسان محترم و اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان و نمایندگان محترم پایه ها از نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزی دبستان علم آفرین