بازدید ریاست محترم اداره آموزش و پرورش و معاونت محترم آموزش ابتدایی و کارشناس مسئول محترم آموزش ابتدایی ناحیه 2 رشت از نمایشگاه کتاب دبستان علم آفرین…